Hur internkommunikation påverkas av IT-baserade kommunikationskanaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att få en bättre förståelse gällande den föredragna kommunikationskanalen och om den ändras beroende på vilken position inom organisationen som personen för tillfället har. Vi lever i en värld där både det arbetsrelaterade livet och privatlivet till stor del beror på möjligheten att hålla sig uppdaterad angående situationer som sker över hela världen samt med sina kamrater med hjälp av olika IT-lösningar. Tidigare forskning visar att en majoritet av forskningsgrupperna föredrar kommunikation ansikte mot ansikte. Den här undersökningen bestod av intervjuer med individer på olika positioner i företagsstegen för att se vad de hade för åsikter kring ämnet. Respondenterna representerade båda könen, i varierande ålder och har varit anställda mellan ett till tio år i organisationen. Resultaten av undersökningen skiljde sig från tidigare forskning då merparten av respondenterna var positiva till skriftlig kommunikation (mail).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)