Vem manipulerar resultatet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Regressioner förekommer både i beräkningen av earnings management och vid identifiering av signifikanta variabler. Information hämtas från Bloomberg Terminal och företagens årsredovisningar. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen har sin grund i bolagsstyrnings- och earnings management teorier. Även styrelsesammansättningens roll och påverkan vid earnings management behandlas. Empiri: Jones Cash Flow-modellen har använts vid beräkning av resultatmanipulering. Modellen beräknar diskretionära periodiseringar vilka likställs med earnings management.Vidare görs en multipel regression för att undersöka signifikansen för de förklarande variablerna. Slutsatser: Styrelsens storlek påvisar ett positivt signifikant samband med earnings management. Förekomsten av minst en utländsk styrelseledamot påvisar ett negativt signifikant samband med earnings management.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)