Friluftsliv till alla : En intervjustudie om idrottslärares uppfattning av friluftslivsundervisning på gymnasieskolan

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Jennifer Bohlström; [2021]

Nyckelord: Idrott och hälsa;

Sammanfattning: Syfte och frågeställning Denna uppsats är baserad på tidigare forskning inom fältet friluftsliv och syftet är att undersöka hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa ser på begreppet friluftsliv, hur de ser på friluftsliv och hälsa samt vad de tycker om ämnesövergripande friluftslivsundervisning. Frågeställningarna lyder: - Vad är friluftsliv för en lärare i idrott och hälsa? - Hur ser lärare i idrott och hälsa på relationen mellan friluftsliv och elevernas hälsa och välbefinnande? - Kan friluftsliv fungera ämnesövergripande? Metod Uppsatsen är en intervjustudie med en kvalitativ ansats för att svara på syfte och frågeställning. Studiens urval är fem yrkesaktiva lärare i ämnet idrott och hälsa på två olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet, vilka är valda genom ett bekvämlighetsurval. En pilotintervju genomfördes innan de skarpa intervjuerna för att säkerställa tillförlitligheten. De teoretiska ramverk som användes för att analysera denna studies resultat var Engströms praktiker och ramfaktorteorin. Resultat Studiens resultat visar att friluftslivsundervisningen är stark påverkad av olika faktorer. Friluftsliv kopplas framför allt ihop upplevelsepraktiken och det finns ett antal olika ramfaktorer som formar undervisningens innehåll, bland annat tidsresurser och socioekonomiska aspekter. Ämnesövergripande, om utfört med rätt resurser, kan ha en positiv inverkan på undervisningen.SlutsatsStudiens slutsats är att friluftsliv är påverkningsbart på många olika sätt och att gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa verkar förstå friluftsliv och hälsa som synonymer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)