Upplevelser av kränkt värdighet och autonomi i omvårdnaden av patienten : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare forskning tar upp definitioner av begreppet värdighet och hur den kan upprätthållas. Dock finns det få studier som visar på upplevelsen av kränkning av värdighet och autonomi som fenomen. Forskning har visat på att det finns svårigheter för personal att upprätthålla patientens värdighet och autonomi i vården och att etiska koder och riktlinjer inte har gett sjuksköterskor tillräcklig vägledning.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa upplevelser av patientens kränkta värdighet och autonomi utifrån både patientens och vårdpersonalens perspektiv

Metod: Graneheim och Lundmans manifesta innehållsanalys har legat till grund för analysen. Bakgrund, resultat och diskussion i uppsatsen har baserats på kvalitativa vetenskapliga artiklar sökta via databaserna CINAHL, MEDLINE och Academic search elite.

Resultat: Både vårdpersonal och patienter upplever att patienter blir ignorerade, objektifierade, att de inte får sin autonomi tillvaratagen samt att kränkande attityder råder. Resultaten av upplevelsen av patienters kränkta värdighet och autonomi har delats in i tre teman. Dessa teman är: Att inte få sin autonomi tillvaratagen, att bli ignorerad och objektifierad samt kränkande attityder gentemot patienter

Diskussion: Diskussionen fördes utifrån Travelbees omvårdnadsteori, med fokus på hennes teorier kring kommunikation och mellanmänskligt förhållande utifrån människan som unik individ. Kommunikation och synen på människan som unik varelse är essentiellt för att patienten inte ska uppleva kränkt värdighet och autonomi. Sjuksköterskan behöver kunskaper i det mellanmänskliga förhållandet, kommunikation samt utökade kunskaper om hur patienten upplever kränkt värdighet för att kunna motverka att patientens värdighet och autonomi kränks.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)