Att synliggöra fysisk aktivitet för att påverka hälsan hos skolelever

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningEftersom både skolans läroplaner och forskning visar på hur viktigt det är med fysisk aktivitet i alla åldrar vill vii vår studie se hur lärarna arbetar med ämnet idrott och hälsa för att hitta nya lösningar och möjligheter medsyftet att förbättra elevernas delaktighet och intresse för god hälsa och fysisk aktivitet i ett framtidsperspektiv.Vi vill ta reda på hur mycket tid som går åt till planering och utförandet av idrott och hälsa på skoltid. Dessutomvill vi veta hur lärararna jobbar för att ge eleverna en bättre syn på rörelse och motion, vilket i sin tur kaninspirera eleverna att röra sig ännu mer på sin fritid. Vårt syfte grundar sig på en föreställning om att barn ochungdomar på senare år rör sig allt mindre och därmed lider av ökad ohälsa.Frågeställningar:-Hur mycket tid har lärarna för planering och undervisning i idrott och hälsa i grundskolan?-Hur mycket schemalagd tid anser lärarna att skolans elever bör ha för idrott och hälsa?-Hur upplever lärarna att den övriga skolverksamheten ser på ämnet idrott och hälsa?Vår studie är gjord med sex lärare som är verksamma i år 1 – 9. Vi har utgått från deras syn på ämnet idrott ochhälsa samt deras roll som lärare. Därifrån har vi avgränsat arbetet genom att se deras förhållande till ämnet.Parallellt med studien har vi utgått från litteratur och forskning som behandlar fysisk/psykisk hälsa samt aktuellaläroplaner och styrdokument för ämnet idrott och hälsa.Vi tolkar utifrån resultaten av studien att samtliga lärare hinner planera och genomföra alla praktiska momentsom är obligatoriska. Däremot önskar de flesta mer tid för teori. Deras gemensamma syfte med ämnet är atteleverna i ett långsiktigt perspektiv ska kunna lära sig vad som påverkar deras kroppar för att kunna gynna enhälsosam livsstil. Dessutom vill de eleverna chansen att finna glädjen i den fysiska aktiviteten. Slutsatsen vi drarefter diskussionen är att eleverna borde erbjudas fler schemalagda idrottstimmar oavsett ålder.Vi tror att detta arbete kan gynna oss i vår roll som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa eftersom vi fått eninsikt i hur man arbetar med ämnet ute i praktiken idag. Detta kan ge oss ett utgångsläge där vi har reflekteratöver vilka behov som finns och på så sätt får vi en möjlighet att uppfylla dessa behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)