Medling vid brott - försummat, bortglömt men inte förlorat: En kartläggning av tidigare forskning och rapporter med fokus på Sverige, i jämförelse med Norge, Danmark och Finland

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Medling utförs världen över i olika sammanhang med målet att ge ett avslut på någon form av konflikt. Intresset till medling vid brott väcktes utifrån artikeln Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart? av Jacobsson et al. (2018), där ett flertal problem med den svenska medlingen vid brott utifrån organisering, lagar och praxis lyfts. Med bakgrund i artikeln blev syftet med studien att utifrån sociologiskt och kriminologiskt perspektiv kartlägga medling vid brott i Sverige, och dess styrkor samt svagheter. Därefter har medlingsverksamheten jämförts med den i Norge, Danmark och Finland för att ta fram potentiella förbättringar till den svenska modellen. Studien utförs genom en kartläggning av tidigare forskning, myndighetsrapporter, och en komparativ ansats i jämförande mellan nordiska länders verksamhet. Sociologiska teorier används som hjälpmedel för att förstå och analysera materialet. Analysen stärkte bilden av att medling vid brott i Sverige är en bristfällig verksamhet. Problemen interagerar med varandra och skapar ett led av konsekvenser som försvårar medlingens funktion. Jämförelsen visade flera skillnader som sammantaget bör verka som inspiration och kunskapskälla för den svenska verksamheten. Medlingens nytta är utifrån analysen framförallt moralisk, fast den brottspreventiva aspekten visar potential trots brist på konkreta resultat i forskning. Behov av ny forskning med ökad specificering blev följaktligen en slutsats, samt att medling med hjälp av kunskap kan behöva säljas till allmänheten för att få en etablerad plats i Sveriges rättssystem och samhället som stort. Utan vidare kunskap som kan solidifiera nyttan av medling, utan rum för tvivel, förblir medling svårsålt till allmänheten, menar vi. Medlingens moraliska fördelar och komplement till den retributiva rättvisan är svårsålda i ett kriminalpolitisk klimat där den retributiva paradigmen har ett fast grepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)