Långvarig stress på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

Sammanfattning:

I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att anställda upplever stress på arbetsplatsen, på grund av att de upplever för mycket ansvar och krav på sitt arbete. Syftet med examensarbete var att undersöka på vilket sätt anställda upplever att långvarig stress på arbetsplatsen kan påverka deras hälsa och hur långvarig stress kan förebyggas. Den kvalitativa datainsamlingen användes för att genomföra studien vilket var stödjande för att förtydliga deltagarnas tankar och upplevelser kring fenomenet långvarig stress. Semistrukturerade intervjuer skedde. Intervjuer skedde med tre anställda från olika företag men med samma anställnings position. För genomförandet av examensarbete valdes att använda den hermeneutiska ansatsen. Genom analysprogrammet Atlas. Ti skapades huvud - och underkategorier för redovisning av resultatet. Huvudkategorierna bestod av; Långvarig stress på arbetsplatsen, stressreaktioner inom långvarig stress, och förebyggande åtgärder. De underkategorier som skapades var trötthet, viktökning, otillräcklig, o ambitiös & omotiverad, aggressivitet/ilska, ledsen/gråtfärdig, ledighet, stöd och uppmuntran från chef och hälsosam arbetsmiljö. Resultatet visade att deltagarnas uppfattning om långvarig stress var varierande beroende på hur länge de hade arbetat. Bland den första signalen på den långvariga stressen var då deltagarna inte kände att de fick tid för vilandet och återhämtningen. Därmed stöd och uppmuntran upplevdes som väldigt positivt och en viktig åtgärd för att förebygga den långvariga stressen på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)