Analys av produktionskostnader för investering i ny utrustning vid ombyggnation av TA-fabriken på Volvo Cars Torslanda

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Dagens dynamiska marknader präglas av egenskaper såsom förändring och utveckling. Denna karaktärisering ställer således höga krav på ett företags förmåga att anpassa sig efter rådande marknadsmiljö. När företag ställs inför olika beslut, för i vilken riktning verksamheten ska styras, är det väsentligt att ett grundligt beslutsunderlag plockas fram. Beslutsunderlaget kan följaktligen förmedla en bild av hur olika potentiella beslutsfattande kan innebära en förändrad riktning för företaget. Syftet med arbetet gick i sin helhet ut på att undersöka om utrustning som utnyttjas inom dagens produktion bör återanvändas till framtida flöde eller ej. Genom att analysera vilka produktionskostnader som respektive utrustning belastar företaget med, i relation till riskanalys av olika investeringsmöjligheter, erhåller företaget ett grundligt beslutsunderlag. För att jämförelsen mellan återanvändning och investering ska förmedla en korrekt verklighetsbild utifrån data har aspekter såsom hållbar utveckling, kvalitetsstyrning, lean management och ekonomistyrning tagits i beaktande. Arbetet har utgått från en kvantitativ studie där data inhämtats från specifika databaser för att sedan bearbetas och sammanställas till ett analyserbart resultat. Inhämtade data avser att spegla huvudpunkter inom produktionskostnader som uppstått i koppling till undersökt utrustning. Vid framtagning av analys påvisades det att återanvändning både kan leda till tänkbara fördelar men också nackdelar för företaget. Det som är en huvudfaktor, för vilket beslut som är attraktivt för företaget, är målstyrningen. En viktig aspekt, som framkom under arbetets gång, var den betydelsefulla omfattningen av att ett företags ekonomiska mål genomsyras av strategiarbete med avseende på kvalitet och hållbarhet. En annan slutsats som framkom genom arbetet, var att beroende på om företaget vill anta ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv skiljer sig de potentiella fördelarna och nackdelarna sig åt med återanvändning av utrustning. Det är således inte endast analys av produktionskostnader som påvisar om det är ekonomiskt försvarbart med investering i ny utrustning, utan även vilka aspekter som är prioriterade för verksamheten och dess målstyrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)