"Struktur, uthållighet och vilja." Chefer och handläggares inställning till klarspråk inom Västra Götalandsregionen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka chefers och handläggares inställning till klarspråk och begripliga handlingar för politiska beslut inom Västra Götalandregionens (VGR) centrala kanslier efter det interna projektet Lättlästa handlingar. Teori: Teorin lyfter fram empiri och forskning som placerar VGR:s klarspråksarbete i ett språkpolitiskt sammanhang samt visar på klarspråks betydelse för demokrati. Avslutningsvis beskrivs hinder för klarspråk, hur klarspråksarbete får effekt samt vikten av återkoppling. Metod: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fyra handläggare och tre chefer inom Västra Götalandsregionens centrala kanslier. Resultat: Resultaten visar att chefer och handläggares attityder till klarspråk och att skriva begripligt är mycket positiva. En av cheferna menar dock att det största hindret för att skriva begripligt är omedvetna attityder till språk. För att komma igenom den språkliga barriären krävs ”struktur, uthållighet och vilja”. Strukturen för att skriva begripligt finns inom VGR:s centrala kanslier och viljan genom den tydliga centrala ledningsförankringen. Förankringen på lokal nivå varierar och för att ”viljan” genomgående ska få effekt på lokal nivå krävs att arbetet med klarspråk legitimeras fullt ut för vad det egentligen står för – demokrati. Vikten av legitimering av klarspråk blir uppenbar då det finns en klyfta mellan den officiella klarspråksretoriken och det som chefer och handläggare ser som möjligheter med klarspråk. Få informanter vittnar dessutom om återkoppling från politikerna. En väl fungerande återkopplingsprocess från politiker men också från den närmaste chefen är viktig för ett fortsatt långsiktigt arbete med klarspråk. Detta tillsammans med att handläggarna ges möjlighet att signera handlingarna för politiska beslut skulle göra att de känner ökad delaktighet och därmed känner större ansvar för sina egna texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)