Naturligtvis

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Uppsatsens titel: Naturligtvis - En studie kring företag och konsumenters inställning till ekologiska kläder Författare: Sofia Green, Johanna Persson, Johanna Settergren Universitet: Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Nivå och ämne: Kandidatuppsats Service Management 15 hp. Handledare: Anette Svingstedt och Filippa Säwe Nyckelord: Ekologiska kläder, Grön marknadsföring och unga flickor Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken inställning företag och konsumenter har till ekologiska kläder Frågeställning: Hur marknadsförs ekologiska kläder till flickor? Vilken inställning har flickor till ekologiska kläder? Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod, där en semistrukturerad djupintervju genomförts med kvalitetsansvarige på Gina Tricot. Samt fem fokusgruppsintervjuer som genomförts med flickor mellan 13-19 år. Teoretiska utgångspunkter: Det teoretiska ramverket innefattar teorier kring; generation Y, legitim konsumtion, sociala bevis, marknadsföring, grön konsumtion och grön marknadsföring. Sammanfattade slutsatser: Idag marknadsförs inte ekologiska kläder i stor utsträckning, vilket orsakar en bristande kunskap och intresse hos konsumenten. Genom grön marknadsföring kan företaget trigga konsumenten till att konsumera ekologiska kläder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)