Bevislättnad i skadeståndsrätten : Vilka är förutsättningarna? Evidence alleviation in tort law What are the conditions?

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

Författare: Anton Källgren; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I det praktiska rättslivet har frågor om bevisbörda och beviskrav alltid haft en stor betydelse för tvistens utgång. I skadeståndstvister har skadelidande som huvudregel bevisbördan för att det föreligger en ansvarsgrundande handling eller underlåtenhet, att en skada har uppstått och att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och den ansvarsgrundande handlingen. Skadelidande ska även bevisa skadans art och omfattning. Inte sällan kan det finnas betydande svårigheter för skadelidande att styrka/visa det skadeståndsrättsliga kravet på orsakssamband mellan uppkommen skada och ansvarsgrundande handling. För att skadeståndets preventiva och reparativa syfte inte ska riskera att försvagas kan skadelidande erhålla en bevislättnad. En bevislättnad kan innebära att bevisbördan som normalt åligger skadelidande kastas om och åläggs den påstådde skadevållaren som för att undvika ansvar måste bevisa sin oskuld. En annan form av bevislättnad är när bevisbördan fortfarande åligger skadelidande men med ett sänkt beviskrav, från normalkravet styrkt/visat till en lägre nivå. I praxis har olika formuleringar använts för att symbolisera sänkt beviskrav t.ex. "klart mera sannolikt" eller "övervägande sannolikt".

Lagstadgade bevislättnader avseende orsakssambandet hör till det ovanliga. Exempel på regleringar återfinns i miljöbalken och patientskadelagen där kravet formulerats som "övervägande sannolikt". Bristen på lagstadgade bevislättnader medför att praxis och doktrin får större betydelse. Det finns olika principer om vilka faktorer domstolen bör ta hänsyn till vid bevisbördans placering och vid beslut om vilken grad av bevisning som krävs. HD:s domskäl innehåller dock förvånansvärt sällan utförliga besked om de överväganden som ligger till grund för bevisbördans placering och beviskravets höjd. I de fall domstolen redovisar sin motivering sker det ofta genom hänvisning till föreliggande bevissvårigheter eller till att ena parten haft störst anledning eller bättre möjligheter att bevissäkra. Även omständigheter hänförliga till parternas inbördes förhållande är en faktor som tillmäts betydelse vid tillämpningen av en bevislättnad. Förutsättningen är att skadelidande intar en underlägsen ställning i förhållande till motparten. Bevislättnader tillerkänns t.ex. ofta konsumenter. Ibland motiveras även den omkastade bevisbördan eller det sänkta beviskravet med att skadeståndets preventiva och reparativa syfte riskerar bli illusoriskt om skadelidande inte tillerkändes en bevislättnad. En konstruktivt tänkande part, eller ombud, bör därför beakta nyss nämnda faktorer och använda dem i argumentationen för tillämpningen av en bevislättnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)