En uppsats om ungas delaktighet och inflytande i en samhällelig kontext : Med perspektiv på lärande, kommunikation och påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande diskuteras idag flitigt i de politiska rummen. Syftet med denna uppsats har varit att har belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan ungdomar och makthavare avseende delaktighet, inflytande och lärprocesser, med utgångspunkt i ett ungdomspolitiskt program i en mindre kommun i Sverige. Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats inspirerad av fenomenologi och hermeneutik. Deltagarna i studien valdes ut genom en kombination av strategiskt och målstyrt urval. Fem ungdomar och två makthavare inom kommunen har intervjuats för att ge en bild av hur de två olika fälten, unga och makthavare, upplever delaktighet och inflytande i den undersökta kommunen. Resultatet stärker till viss del det som tidigare forskning visat; att ungdomar använder sig av andra kanaler för att uppnå inflytande och delaktighet än de former vuxenvärlden erbjuder dem. Resultatet visar även att ungdomarna har bristfällig kunskap om delaktighet och inflytande som fenomen. Makthavarna i kommunen är medvetna om de brister som står att finna i kommunens arbete med ungas rätt till makt. De möten som skulle kunna möjliggöra ungdomars delaktighet och inflytande har inte genomförts på ett för kommunen tillfredsställande sätt och har således heller inte gett unga de möjligheter som det var tänkt. Fortsatt forskning behövs, över längre tid och i fler kommuner för att ge ytterligare indikatorer på vad som kan förbättras och utvecklas i arbetet med den nationella ungdomspolitiken gällande delaktighet och inflytande. Inom ramen för pedagogisk forskning behövs fler infallsvinklar för att få en helhetsbild av vilka faktorer inom lärande som påverkar dessa frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)