Omni - Integrera mera!

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse omnikanalstrategi har för företag inom detaljhandeln. Forskningsfrågor: - Hur arbetar företag med omnihandel för att möta kundernas förväntningar? - Vilka utmaningar och effekter finns det med omnikanalstrategi? Metod: Denna uppsats baseras på en kvalitativ forskningsmetod då vi ansåg att det krävdes för att få ut essensen av omnikanal och gå in på djupet i begreppet. Ansatsen bygger på ett växelspel mellan deduktion och induktion samt med drag av det abduktiva tillvägagångssättet. Det empiriska materialet består av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Slutsatser: Vi har i vår uppsats kommit fram till att omnikanal är något som alla detaljhandlare bör bedriva då de annars kommer konkurreras ut. Vidare anser vi att omnikanalstrategi har många fördelar både för företaget såväl som för kunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)