Vikten av visuell läskunnighet och bildundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka för- och nackdelar med utbildning av visuell läskunnighet i bildundervisningen och i andra skolämnen. Vi har i detta arbete därför utformat en forskningsfråga som lyder: Vilka för- och nackdelar kan finnas med att utbilda i visuell läskunnighet? Resultatet visar att visuell utbildning har en stor roll när det kommer till att lära elever att avkoda de värderingar och idéer som är inbäddade i samhället och i skolämnena. Visuell kompetens behövs för att kunna vidareutvecklas inom medial utbildning och läskunnighet. Innan en utveckling kan ske av visuella färdigheter hos elever, behöver elever först kunna läsa eller avkoda visuella bilder genom analyser av det visuella. Men visuell läskunnighet kan begränsa vad det visuella faktiskt kan göra när man som betraktare försöker läsa in mening i ett objekt men då går miste om den ursprungliga meningen med objektet. Detta visar vikten av att vara medveten om hur kontexten påverkar den visuella läsningen. För att förstå symboler och deras betydelse för kommunikation är det nödvändigt att veta hur man kommunicerar med det visuella språket för att utveckla visuell läskunnighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)