DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After.Resultat: Studien visar att även om karaktärerna med fysiska funktionshinder i nyarefilmer är mer mångfacetterade än den tidigare forskningen antyder,förekommer det fortfarande samma stereotyper och sociala representationer.Nya stereotyper har identifierats och filmerna har analyserats genom både nyaoch gamla stereotyper. Däremot är det många stereotyper som utmanasantingen av karaktären själv, i dialog med andra eller indirekt frånfilmskaparna. De mindre stereotypa skildringarna antyder att det harförändrats, exempelvis med en av filmerna som aldrig ens nämnerhuvudpersonens funktionshinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)