Människors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : En kvalitativ analys av självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur människor med bipolär sjukdom upplever att deras sjukdom påverkar deras livkvalitet. Vårt andra syfte är att analysera hur hur människor med bipolär sjukdom upplever insatserna de mottagit från socialtjänsten och Försäkringskassan. Uppsatsen har genomförts utifrån att vi analyserat tre olika självbiografier, Cecilia Asps bok Med mitt liv i mina händer - att leva med bipolär sjukdom, Carrå med Å´s bok Det stavas bipolär och kanske en gnutta borderline och Jenny Sandfors bok Bipolär fånge i min egna historia. Med hjälp av dessa självbiografier har vi insamlat material för att kunna besvara våra frågeställningar. De teorier vi valt att använda oss av i denna uppsats är Erving Goffmans teori avseende stigma, KASAM som är en sociologisk teori utformad av Aaron Antonovsky och empowerment. Goffmans teori går kortfattat ut på att stigma skapas ur situationer där individer upplever att de inte kan bemöta de krav och förväntningar som samhället har på dem. Antonovskys teori används i syftet att se vilka oordningar som författarna upplever samt vilka medel de funnit som kan användas som ett motstånd mot dem och på så sätt visa hur de hanterade livskriser som bipolär sjukdom kan ha gett författarna. Empowerment utgår från att delad makt inte minskar en annans makt och genom samverkan och samarbete så går det att dela kunskap och makt genom råd och stöd. Med utgångspunkt i empowerment undersöks hur författarna upplever mötet med myndigheter som socialtjänsten och Försäkringskassan. Med hjälp av teorierna kommer vi fram till att det finns likheter mellan Sandfors, Carrå med Å och Asps upplevelser av sin bipolära sjukdom, men också att det finns skiljaktigheter som visar på att sjukdomen påverkar människor på olika sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)