Hej, här är jag : Kvinnliga musikers syn på självrepresentation och Identitet i sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning: I denna uppsats används det induktiva tillvägagångssättet Multi Grounded Theory (MGT) i syfte att undersöka hur kvinnliga osignade musiker resonerar kring identitetsskapande och självrepresentation i sociala medier. Sverige anses vara en stark musiknation men den musikaliska sfären är inte jämställd och få kvinnor lyckas nå ekonomiska framgångar med sitt musicerande. För att inte befästa mansnormen har denna studie därför fokuserat på kvinnliga musikers användning av sociala medier. Identitets- och representationsteori har tillsammans med feminism legat till grund för studiens teoretiska ramverk. Genom kvalitativa intervjuer har fyra koncept kodats fram för kvinnliga musikers användning av sociala medier. En huvudtes genom uppsatsen är att identitet formas i mötet med andra vilket, efter genomförd undersökning, har visat sig stämma. De framtagna koncepten är (1) Seriositet och professionalitet som innefattar visuell professionalitet, musikalisk professionalitet och innehålls-professionalitet. (2) Utryck via selfie:s porträtt och videos som ett inlärt beteende för uppskattning. (3) Ambivalenta känslor till sociala medier på grund av stress samtidigt som de är gynnsamma. Slutligen (4) Sociala medier som en plattform för underordnade att ta makt. Studien visar att den fysiska och digitala verkligheten överlappas då intervjupersonernas agerande online ger konsekvenser offline och vise versa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)