Skrivundervisning i förändring

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

Sammanfattning: I studien undersöks hur undervisningen i svenska på gymnasiet, främst i kursen Svenska 3, tycks ha påverkats av den uppgift i PM-skrivande som infördes i det nationella provet i samband med att Gy11 trädde i kraft. I studien analyseras fem läroböcker: två från före 2011, två från åren kring 2011 samt den senast utgivna boken för Svenska 3. Böckerna analyseras utifrån Ivaničs (2004) ramverk av sex skrivdidaktiska diskurser. Därmed kan en eventuell skillnad i synen på skrivande och skrivundervisning skönjas. Resultaten visar att det utredande/vetenskapliga skrivandet fått ta allt större plats och ägnas ett tydligare fokus i de senare läroböckerna än i de tidigare. Vidare är processdiskursen och kreativitetsdiskursen dominerande i de tidigare böckerna medan genrediskursen och delvis färdighetsdiskursen dominerar i de nyare. Resultaten visar vidare att texttypen PM fått en ny innebörd. I de tidigare böckerna definieras texttypen som en lista medan den i de senare böckerna beskrivs som en utredande/vetenskaplig texttyp. Dessutom framstår PM som en av de viktigaste utredande/vetenskapliga texttyperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)