En attraktiv arbetsgivare : En kvalitativ studie om vad som gör en arbetsgivare attraktiv enligt personalvetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa uppsats är att få en djupare förståelse för vilka kriterier som gör en arbetsgivare attraktiv för personalvetare. Eftersom humankapitalet är viktigare än någonsin måste arbetsgivare kunna både attrahera och behålla bra anställda, och detta är något som många arbetsgivare arbetar med. Studien är gjord utifrån anställdas perspektiv men det är snarare arbetsgivare som kan dra nytta av de resultat som vår studie har visat. De teoretiska referensramar vi har använt oss av är employer branding, vad som attraherar hos en arbetsgivare och vad som gör en arbetsgivare attraktiv för generation Y. Vi har även använt oss av motivation som begrepp samt Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation. De teoretiska referensramar vi har använt oss av ligger till grund för både utformandet av intervjuguiden och för hur resultatet har analyserats. Det empiriska materialet har införskaffats genom åtta digitala semistrukturerade intervjuer med personalvetare som arbetar inom HR runt om i Sverige. Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval för vår studie genom att vi har kontaktat personer i vår närhet som ingår i populationen för studien. Resultatet visar att det är många faktorer som samspelar för att en arbetsgivare ska vara attraktiv för personalvetare. Några av de viktigaste faktorerna för att arbetsgivaren ska vara attraktiv är en bra arbetsmiljö, flexibla arbetstider, att alla behandlas lika och att få utvecklas i arbetet. De faktorer som har utmärkt sig gällande motivation är till exempel att göra skillnad för andra, att få utvecklas och utmanas samt en bra arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)