Vem följer aktierekommendationer? : - En kvantitativ studie om hur finansiell kunskap påverkar ekonomistudenters attityder till aktierekommendationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Alexander Bergman; Johan Stattin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Aktierekommendationer och investeringstips existerar idag på fler forum än någonsin tidigare. Det låga ränteläget uppmuntrar även individer att vända sig till aktiemarknaden i jakt på högre avkastningar. Samtidigt ifrågasätts privatpersoners finansiella kunskap världenöver, och beslutsfattare hävdar att majoriteten av befolkningen inte är kunniga nog att fatta sunda ekonomiska beslut. Syftet med denna studie är att undersöka hur finansiell kunskap påverkar attityder hos ekonomistudenter vid Umeå universitet till köp-och säljrekommendationer. Följande frågeställning har besvarats:Finns det något samband mellan finansiell kunskap hos studenter och deras attityd till köp-och säljrekommendationer som publiceras gratis av banker, i affärstidningar eller på olika internetsidor?Den existerande forskningen har i huvudsak fokuserat på hur finansiell kunskap påverkar individers benägenhet att följa generella spar-och investeringstips. Vi ämnar att precisera denna forskning mot aktierekommendationer specifikt. Vår teoretiskareferenspunkt är centrerad kring studier om aktierekommendationer, beslutsfattande och finansiell kunskap. Vi har genomförtenkvantitativ studie där vi delatut en enkät till totalt tre olika klasser med olika nivåer av finansieringskurser vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Totalt delades enkäten ut till 134 respondenter där majoriteten var civilekonomer. Resultatet visar att individer med hög finansiell kunskap läser aktierekommendationer och investerar i aktier i högre utsträckning än de med låg kunskap. Vi visar även att de med hög kunskap oftare låter rekommendationer påverka deras investeringsbeslut. Stöd har även hittats för att individer med låg finansiell kunskap anser att det känns bättre att investera i bolag som får mångaaktierekommendationer.Vårt resultat harimplikationer för bland annat de instanser som utformar aktierekommendationer. Då vi visat att de främst är individer med hög finansiell kunskap som läser dem är det teoretiskt möjligt att göra dem något mer avancerade. Vi har även visat att allt fler vänder sig ifrån bankerna som en central informationskälla till förmån för källor på internet. Det är möjligt att bankerna bör fundera kring hur de ser på framtidens rådgivning och i vilka kanaler den genomförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)