Att vara den blå patienten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Skyddsisolering används i vårdandet av patienter med neutropeni och patienter med kraftig immunsuppressiv behandling såsom någon form av stamcellstransplantation, cytostatika eller strålning. Tidigare studier inom området visade att depression, ångest, sömnsvårigheter och hallucinationer var vanliga symtom hos de skyddsisolerade patienterna. Resultaten visade också att en del patienter såg isoleringen som en tid att samla kraft efter sin behandling medan andra upplevde det som en bestraffning. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av skyddsisolering hos patienter med hematologiska eller onkologiska sjukdomar. KASAM användes som teoretisk referensram. Metoden som användes var en litteraturstudie och de olika databaserna PubMed, CINAHL, Internurse, Medline och PsycINFO genomsöktes. Studien baserades på sju artiklar med kvalitativ ansats och tre med kvantitativ ansats. Sju huvudkategorier framkom vid dataanalysen. Resultatet i denna studie visade att de flesta deltagare såg isoleringen som något de behövde gå igenom för att bli friska. För många av deltagarna var det viktigt att skydda sig från infektioner vilket i vissa fall ledde till begränsad kontakt med närstående. Alla deltagarna hade olika hanteringsstrategier där stödet från närstående var mest framträdande. Fynden i denna studie kan hjälpa sjuksköterskor att få en ökad förståelse för patienters upplevelse av skyddsisolering och därigenom även kunna identifiera och möta deras behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)