Kvalitetsstyrning som ett medel att överträffa kunders förväntningar : En kvalitativ studie om hur svenska hotell kan säkerställa kvalitet och överträffa kunders förväntningar

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Tjänsteindustrin har kommit att bli dominerande på världsmarknaden vilket bidragit till ökad konkurrens för tjänsteproducerande företag. Inom hotellindustrin visar sig detta genom nya aktörer som utmanar traditionella hotell på sätt som inte tidigare varit möjligt. Att erbjuda en hög grad av kvalitet är därmed en förutsättning för hotell för att skapa konkurrensfördelar och på så sätt kunna konkurrera med nya aktörer. Arbetet med kvalitetsstyrning är emellertid komplext eftersom tjänstekvalitet inte fullt går att säkerställa innan tjänsten levererats, då kunden oftast är en aktiv deltagare i produktionsprocessen. Vid leveransen bedöms dessutom kvaliteten på tjänsten subjektivt, vilket ytterligare bidrar till kvalitetsstyrningens komplexitet. Tidigare forskning indikerar att studier kring tjänstekvalitet inom hotellbranschen i olika länder behövs. Genom att undersöka begreppet ur såväl ett konsument- som producentperspektiv kan studien bidra med kunskap kring hur tjänstekvalitet bör styras. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur svenska hotell säkerställer en hög grad av kvalitet. Vidare ämnar vi undersöka vilka faktorer som påverkar kunders upplevda tjänstekvalitet för att nå en ökad insikt i hur hotell kan anpassa deras kvalitetsarbete för att möta kunders förväntningar. Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär och har en multipel fallstudiedesign. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av två skilda tillvägagångssätt. Åtta respondenter som representerar fyra fallföretag har intervjuats, vilket kompletterats med granskning av 1 082 gästomdömen från externa bokningssidor för samma fyra fallföretag. Slutsats: Studiens resultat konstaterar att vissa verktyg inom kvalitetsstyrning kan nyttjas av svenska hotell för att säkerställa tjänstekvalitet. Såväl kvalitet som kundnöjdhet kan uppnås genom att hotell tar hänsyn till Total Quality Managements kritiska faktorer samt tillämpar delar av Service blueprint. Vidare konstaterar studiens resultat att åtta faktorer påverkar hotellgästers upplevda tjänstekvalitet i olika utsträckning. Resultatet kan således användas av svenska hotell för att möta hotellgästers förväntningar och på så sätt öka kundnöjdhet samt upplevd kvalitet, vilket slutligen stärker deras rykte på externa bokningssidor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)