Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. Till exempel en positiv utveckling av aktiepris och handelsvolym inför offentliggörandet av kvartalsrapporten. Däremot har en konsensus kring detta påstående inte kunnat uppnås. Syfte: Syftet med denna studie var att analysera om det föreligger ett samband mellan handelsvolym och aktiepris perioden innan och efter offentliggörandet av kvartalsrapporter. Analysen grundar sig på de tio bolag med störst marknadsvärde på OMXS30 åren 2014 - 2019.  Metod: Studien grundade sig på en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Tre hypoteser härleddes från teorier som effektiva marknadshypotesen, attention grabbing-hypotesen och tidigare empiriska studier inom forskningsområdet. Hypotesprövningen testades med hjälp av regressionsanalyser av observationsperioden 20 dagar innan och efter offentliggörandet av kvartalsrapporten. Resultat och slutsatser: Resultatet visar att det genomsnittliga aktiepriset stiger under hela observationsperioden. Vidare har ett positivt signifikant samband mellan volymer och pris kunnat konstaterats före offentliggörandet av kvartalsrapporter. Perioden efter offentliggörandet visade ett negativt signifikant samband mellan variablerna då aktiepriset fortsatte stiga trots den sjunkande handelsvolymen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)