De tror att man lever i ett bidragsparadis : En kvalitativ studie om upplevelsen av att söka ekonomiskt bistånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Under år 2020 sökte omkring 198000 hushåll i Sverige socialbidrag i form av ekonomiskt bistånd, som syftar till att öka levnadsvillkoren för medborgare i den svenska välfärdsstaten. Syftet med den här studien var att undersöka hur informanter som söker ekonomiskt bistånd upplever att de förhåller sig till institutionell makt i mötet med socialtjänsten samt att undersöka om informanterna upplever en stigmatisering av biståndstagare utifrån normer i samhället. Metoden som använts i studien är en kvalitativintervjumetod där sex intervjuer genomförts i semistrukturerad form. Avgränsningar som gjorts har landat i att informanterna av sjukdomsbaserade och/eller sociala skäl inte kunnat uppnå självförsörjning på egen hand intervjuades i studien. Slutsatser som dragits i studien är att biståndstagare upplever sig vara mycket granskade och kontrollerade av Socialtjänsten, vilket påverkar dem negativt ur flera aspekter: allra främst finns en stark upplevelse av oro och stress till följd av detta. Informanterna upplever även att det finns en svårighet att ta sig ifrån ekonomiskt bistånd då det i det långa loppet skapar ett beroende av hjälp istället för att fungera förebyggande. Vidare är den egna självbilden starkt präglad av fördomar gentemot biståndstagare ochdet finns en känsla av stigmatisering hos informanterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)