Personers uppleverser av att leva med Crohns sjukdom : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Crohns sjukdom är en inflammatorisk tarmsjukdom som påverkar den drabbade personens dagliga liv i stor utsträckning. Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med Crohns sjukdom. Studien är en litteraturstudie där tio artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier; att känna rädsla och oro, att känna sig begränsad och behöva anpassa livet, att självbild och livslust förändras, att andra personers attityder och förståelse har stor betydelse samt att acceptera sjukdomen och ta kontroll över livet. Resultatet visade att personer med Crohns sjukdom upplever en oro i det dagliga livet, att informationen om sin sjukdom är bristfällig, ett behov av att kompromissa med sin självidentitet och svårigheter att upprätthålla relationer. Slutsatsen är att en tillitsfull relation mellan vårdpersonal och patient är en förutsättning för god omvårdnad. Genom att arbeta personcentrerat och utveckla en förståelse för upplevelserna av att leva med Crohns sjukdom kan vård och omvårdnad anpassas efter personens behov. En vårdrelation kan vara en resurs för att samtala om jobbiga eller stigmatiserade ämnen och kan upplevas stödjande i transitionsprocessen till att lära sig leva med sjukdomen. Vidare forskning bör undersöka varför en del personer har lättare att acceptera sjukdomen än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)