Delat ledarskap : En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Paulina Hedlund; Ulrika Lagell; [2006]

Nyckelord: Ledarskap;

Sammanfattning:

Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt att generalisera från en enstaka fallstudie och det är inte vår avsikt att dra några entydiga slutsatser om delat ledarskap utan istället skapa en idé eller en bild av hur det kan se ut i verkligheten. För att kunna besvara syftet har en fallstudie genomförts på avdelningen parkvård på Liseberg AB. Fallstudien är gjord utifrån en deduktiv ansats och empirin består av kvalitativa intervjuer. Uppsatsen grundas på teorier och modeller hämtade från litteratur och vetenskapliga artiklar. Dessa teorier handlar om delat ledarskap, kommunikation, konflikthantering och om hur ett effektivt ledarskap mäts.

Studien har visat att fördelarna med delat ledarskap är att ledarna kan samarbeta och få ökad trygghet då beslut diskuteras fram gemensamt. I och med att de är fler som delar ledarskapet ses allt ur flera perspektiv. Detta leder ofta till bättre lösningar på problem. Det delade ledarskapet medför även att arbetsbelastningen för den enskilde ledaren minskar och att mer tid kan ges till medarbetarna.

Nackdelarna med delat ledarskap är att kommunikationen blir sämre och att medarbetarna ofta nås av dubbla budskap. Konflikter uppstår ofta på grund av bristande kommunikation och missförstånd. Det kan uppstå problem om ledarna inte tar lika stort ansvar för arbetet eller om de inte har samma syn på arbetssätt.

Nyckelorden för denna uppsats är bra konflikthantering, medbestämmande, delat ansvar och effektiv kommunikation. Dessa faktorer ligger även till grund för ett effektivt delat ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)