Enkelbeskattade fåmansföretag? - En beskattningsrättslig analys av ekonomiska föreningars avdragsrätt för utdelning i kombination med 3:12-reglerna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Jonas Widgren; [2020]

Nyckelord: Skatterätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. Frågeställningarna berör huruvida presenterad problematik är förenlig med neutralitetsprincipen, om det går att urskilja rättfärdigande grunder, samt möjligheten att uppnå neutralitet genom omklassificering av utdelning. Ekonomiska föreningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och är likt aktiebolaget ett eget rättssubjekt. Företagsformen anses i princip vara öppen och tillämpa lika rösträtt. Avdragsrätten för utdelning i 39 kap IL kräver att föreningen är kooperativ, om så är fallet är associationsformen i praktiken enkelbeskattad. Utdelning från kooperativa föreningar har historiskt sätt gjorts i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, och då inte sällan tagits upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Erhållen utdelning föll således inte under inkomstslaget kapital varav avdragsrätten kunde anses rättfärdigad utifrån neutralitetsprincipen. Rättsutvecklingen har emellertid utvidgat avdragsrätten till att i nuläget även omfatta rena kapitalvinster, samtidigt som det i praxis konstaterats att ekonomiska föreningar kan omfattas av 57 kap IL. Kombinationen av dessa torde enligt rådande rättsläge vara möjlig och föranleda en otillbörlig skatteförmån. Öppenhetskravet framstår som det avgörande villkoret för avdragsgill utdelning, men synes i analyserande delar vara förhållandevis enkelt att kringgå. Visserligen har HD under vissa förutsättningar omklassificerat utdelning till lön, men möjligheten framstår inte tillfredställande. Sammantaget verkar en otillbörlig skattefördel förbisedd av lagstiftaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)