Hur är det att arbeta som avdelningschef inom offentlig förvaltning?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie handlar om avdelningschefens arbete inom offentlig förvaltning. Att vara avdelningschef i dagens offentliga verksamhets beskrivs ofta som ett svårt uppdrag. Uppdraget innebär en balansgång mellan förväntningar från olika faktorer som befinner sig på flera nivåer. Chefens fysiska placering har idag en lägre betydelse för övervakning och kontroll av medarbetarna inom offentlig förvaltning jämfört med några år sedan. Syftet med denna studie är att belysa avdelningschefens innehåll i chefsuppdraget inom offentlig förvaltning samt betydelsen av chefens fysiska placering för övervakning och kontroll av medarbetare inom Region Kronoberg. Jag har valt att titta på olika teoretiska utgångspunkter som idealtypiska byråkratimodell, situationsbaserade ledarskap, makt som relation och kommunikation. Studiens resultat grundas, förutom på forskning och teori, på intervjuer med avdelningschefer inom Region Kronoberg. Avsikten är att belysa avdelningschefens roll samt betydelse av chefens fysiska placering inom Region Kronoberg. En analys av hur resultatet av intervjun med avdelningschefer med min frågeställning, forskning och teori visar att avdelningscheferna fungerar som effektiv påverkan mellan olika intressenter och intressen. Kontroll och övervakning är några delar av avdelningschefens arbetsuppgifter. Övervakningen kan skapa misstro. Det är därför viktigt att tänka på att endast använda sig av nödvändig övervakning och kontroll, att göra en etisk övervägning för att så lite som möjligt skapa misstro och kränka integriteten hos medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)