Samverkan som möjlighet och begränsning : Att stärka inkludering och måluppfyllelse i skolan genom samverkan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att, utifrån en kvalitativ metod, analysera lärares erfarenheter och uppfattningar om samverkan i skolan. Studien undersöker hur lärares samverkan kan påverka elevers inkludering, och lärares uppfattningar om hur inkludering skapar möjligheter eller hinder för elevers måluppfyllelse. Studiens kunskapsbidrag är att ge ökade insikter om den process som uppstår, då lärares samverkan sker eller uteblir med interna och externa parter. Studien har utifrån en ekologisk systemteori och sociokulturell teori analyserat lärares erfarenheter kring samverkan i skolan. Den datainsamlingsmetod som tillämpas i studien är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. I resultatet framkom att lärarnas erfarenhet kring samverkan för att öka måluppfyllelse och öka känslan av att vara inkluderad i skolan kan kopplas till vad lärare upplever som framgångsfaktorer och vad lärare upplever som hinder och dilemman för samverkan. Kommunikation, relationer, stöd utifrån och från ledning samt att ta vara på varandras kompetenser belyses som framgångsfaktorer. De hinder och dilemman som lärarna upplever är i form av samverkan med stora organisationer med tröga processer, otydliga roller och mål samt fel använda resurser. Detta leder till att samverkan blir kontraproduktiv eller obefintlig vilket har påverkan på elevens situation utifrån inkludering och måluppfyllelse. Dock framträder en viktig skillnad mellan lärarna rörande synen på syftet med samverkan. Samverkan för att inkludera och därmed öka måluppfyllelsen i den ordinarie verksamheten, eller att samverka för att möjliggöra att eleven lyfts ut till ett annat sammanhang där eleven kan känna sig inkluderad och därmed tillgodogöra sig kunskaper och högre måluppfyllelse än tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)