Sveriges och Danmarks oliktänkande i flyktingpolitiken : En studie om nationalism och etnisk exkludering

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sverige och Danmark är två välutvecklade välfärdsstater som flyktingar i hög utsträckning söker sig till. Dock söker sig allt fler till Sverige än Danmark, och Sverige beviljar också betydligt fler uppehållstillstånd för flyktingar än vad Danmark gör. Uppsatsens intention är att förklara att det finns ett samband mellan beviljade uppehållstillstånd och nationalistiska tendenser. Mätningen är komparerande mellan länderna, och grundas i ett undersökande av ländernas integrationspolicys. Att döma av Danmarks mer assimilerande attityd gentemot andra kulturer, blir slutsatsen att Danmarks nationalism är starkare än Sveriges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)