Elevers upplevelser av Ung Företagsamhet: undervisningsaspekter för motivation och tillfredsställelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Att lära till entreprenör har sedan början av 2000-talet varit en central del av gymnasieskolans uppdrag (Skolverket, 2011) och som en del av kursen entreprenörskap nyttjar idag flera svenska gymnasieskolor Ung Företagsamhet (Ung Företagsamhet, 2021). UF innebär att arbeta i projektform med tydligt upplägg och många viktiga deadlines för eleverna (Ung Företagsamhet, 2021). Syftet med den här studien är att få kunskap om undervisningsaspekter som särskilt bidrar till att skapa engagemang och tillfredsställelse hos eleverna. Sex semistrukurerade intervjuer med elever som arbetar med, eller har arbetat med, UF genomförts. En tematisk innehållsanalys visar att de som främst engagemang och tillfredställelse hos eleverna var synligt lärande dvs att kunskapen blir synliggjord, konkretiserad, och att de upplever att de har nytta av den erhållna kunskapen. Detta kan skapas i undervisning genom att eleverna får använda den teoretiska kunskapen på praktiska uppgifter och aktiviteter utanför skolan, i samhället. Detta pekar på vikten av att eleverna får vetskap om vad den undervisning de får i skolan kan användas till, vilken nytta den kan ha av denna. Vidare forskning om framförallt UF och entreprenörskapskursens påverkan på elevernas vilja att starta företag, om eleverna blir mer entreprenöriella efter genomgången kurs, identifieras som viktig. Detta då det är ett av gymnasieskolans uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)