Prepositionsbruk hos personer med annat hemspråk än svenska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Sonja Andersson; [2010-06-24]

Nyckelord: andraspråksinlärning; prepositionsbruk; transfer;

Sammanfattning: 22 informanter med olika hemspråk fick i uppgift att skriva en uppsats i form av ettbrev på svenska. Dessa uppsatser översattes mening för mening till respektive språkav andra språkligt kunniga informanter. Sedan översatte de språkkunnigainformanterna uppsatsernas meningar ord för ord tillbaka till svenska.Dessa språkligt kunniga informanter, som var mig behjälpliga, är allayrkesverksamma och flera av dem arbetar som lärare. Alla dessa använder detsvenska språket i sitt yrkesliv och har mycket goda kunskaper i sina respektivehemspråk.Syftet med detta var att se prepositionsbruket på svenska hos dessa invandradeinformanter och också se prepositionsbruket på respektive hemspråk.Vid granskning av annorlunda prepositionsbruk framkom att hemspråket påverkaranvändandet av svenska prepositioner. Det är vanligt att man utelämnar prepositioneri svenskt prepositionsbruk och det är också vanligt att man använderdirektöversättning från det egna hemspråket. Detta är en form av språklig transfer.Prepositioner är svenska språkets mest frekventa ord och användningen kan inte alltidförklaras logiskt. Tar man också med de svenska verbpartiklarna som är homonymamed prepositionerna och som ofta motsvaras av ett bundet morfem i andra språk ellerså saknas det en direkt motsvarighet, då är det svårt.Inkonsekvensen är också betydande eftersom även svenskt språkbruk ärinkonsekvent i prepositionsanvändning. Att då veta om det är korrektprepositionsanvändning på svenska eller inte, är svårt. Är ens språk ett kasusspråkoch/eller om man använder postpositioner, är det lätt att utelämna prepositionernahelt.Man kan konstatera att prepositioner är svåra att hantera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)