Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa : En enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning   Bakgrund: Inom skolsköterskans arbetsfält ingår hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa. I utbildningen till skolsköterska saknas antingen ämnet helt eller ges bristfälligt. Kunskap kring sexuell hälsa samt utformningen av det hälsofrämjande arbetet inhämtas istället via vidareutbildning som arbetsplatsen erbjuder. Tidigare studier har visat att utbildningsinterventioner inom arbetsområdet sexuell hälsa kan ge skolsköterskor ökad kompetens, liknande studier saknas i Sverige.   Syfte: Syftet var att beskriva om en utbildningsintervention om sexuell hälsa påverkat skolsköterskornas arbetssätt med det hälsofrämjande arbetet inom sexuell hälsa.   Metod: Studien var en enkätstudie bestående av slutna och öppna frågor och utgjordes av en jämförelse av svaren från två identiska enkäter som skickades ut före respektive efter en utbildningsintervention. De slutna frågorna i enkäten analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och de öppna frågorna med hjälp av konventionell innehållsanalys.   Resultat: Utbildningsinterventionen bidrog dels till att skolsköterskorna fick ökad kunskap i olika områden inom sexuell hälsa samt dels en känsla av ökad trygghet i samtalet kring sexuell hälsa. Skolsköterskorna ansåg även att samverkan med andra professioner var betydelsefullt för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med sexuell hälsa.   Slutsatser: Utbildningsinterventioner av liknande slag kan öka kompetensen och därmed öka tryggheten i arbetet kring sexuell hälsa.   Nyckelord: distriktsköterska, elevhälsa, kompetenshöjning, sexuell hälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)