Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank, Karlskrona

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Finanskrisens effekt på strategier och intern styrning- en fallstudie av Swedbank Karlskrona. Seminariedatum: 4 juni 2009. Ämne/Kurs: FEKK01, examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Johanna Bergström, Jasmina Bisanovic, Fredrik Bäcklund. Handledare: Ola Mattisson, Ulf Ramberg. Nyckelord: Finanskrisen, intern styrning, strategi, osäker omvärld, begränsande faktor. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den lokala ledningen på Swedbank, Karlskrona uppfattar finanskrisens effekt på det lokala bankkontoret, för att analysera vilken påverkan den har haft på de implementerade strategierna och den interna styrningen. Metod: Vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod med abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: De teorier vi använder oss av är ramverk för strategiimplementering och situationellt synsätt, vilka vi har kombinerat i en utvidgad modell. Empiri: Empirin bygger på en personlig intervju, en telefonintervju samt kompletterande företagsintern information från Swedbank. Slutsats: Swedbanks interna styrning har varken blivit påverkad av eller anpassad till den rådande finanskrisen. Däremot har en av fyra strategier blivit påverkad vilket resulterade i att detta strategiarbete tillfälligt stannade upp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)