Familjen, könet och arvet - en genusrättsvetenskaplig analys av föreställningar om familj och kön i den svenska arvsrätten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: När en person avlider aktualiseras frågor om arvsrätt. Den svenska arvsrätten har ur ett historiskt perspektiv varit starkt påverkad av föreställningar om kön och familjestrukturer. Arvsreglerna är i dag könsneutrala, vilket innebär att varken en arvlåtares eller en arvtagares kön spelar roll vid fördelningen av kvarlåtenskapen. Arvsrätten påverkas dock fortfarande av kön genom den könsfokuserade föräldrabalken och dess rådande heteronorm. Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga hur den svenska arvsrätten har påverkats, och än i dag påverkas, av föreställningar om kön och familjestrukturer. Normerna för familjebildning har utvecklats över tid, vilket även har återspeglats i arvsreglerna. Det har dock blivit allt vanligare med familjebildningar som inte följer den heteronormativa strukturen. Vem som blir rättsligt fastställd som förälder i lagens mening har betydelse för arvsrätten då den legala arvsordningen baseras på familjerättsliga relationer. Trots att ÄB formellt sett är könsneutral kan könet i praktiken ändå påverka vem som ärver. Med hjälp av en genusrättsvetenskaplig analys identifieras och problematiseras dessa föreställningar. Då arvsrätten bygger på familjerättsliga relationer får även regler för fastställande av föräldraskap betydelse för arvsrätten. Även valet av samlevnadsform påverkar arvsrätten, både direkt och indirekt. Makar har arvsrätt och åtnjuter dessutom fördelaktigare regler när det gäller fastställande av rättsligt föräldraskap. Efter en analys av det material som presenteras i uppsatsen har jag nått fram till slutsatsen att den heterosexuella kärnfamiljen utgör basen för den svenska arvsrätten. Det biologiska släktskapet lyfts fram som ett viktigt fundament både för bestämmandet av arvsordningen och det rättsliga föräldraskapet. Äktenskapet och blodsbandet är dominerande aspekter i både ÄB och FB och de båda lagarna fortsätter att befästa den heterosexuella kärnfamiljen som norm, trots att flera olika former av familjebildning har vuxit fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)