CSR som strategi : Från ord till handling  - En fallstudie inom en svensk statlig organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning:

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett omdebatterat begrepp kopplat till ansvar. Företag kan välja att frivilligt anta CSR av olika orsaker som exempelvis reglering, legitimitet eller tryck från olika intressenter medan statliga bolag har krav på sig från statligt håll. Ett sätt att kommunicera sitt ansvar är genom en hållbarhetsredovisning. Men hur kan CSR förenas med mål och strategier i praktiken och vilken inverkan har CSR på styrningen i en statlig organisation? Vårt syfte med denna studie är att bidra med kunskap till hur CSR påverkar strategiformulering och målstyrning inom en statlig organisation. Från ett externt perspektiv på samhällsnivå till ett internt perspektiv på organisations och individnivå har vi strävat efter att identifiera hur styrningen görs i praktiken inom en affärsenhet. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och samlat in empiri från fokusgruppsintervju, semistrukturerade intervjuer, företagsdokument och sociala medier. Från empirin har vi analyserat organisationens CSR-arbete i form av strategi, mål, styrning och hållbarhetsredovisning samt den institutionella inverkan på denna praktik. Vårt resultat visade att CSR är utsatt för ett institutionellt tryck från olika intressenter. Vidare visade resultatet att organisationen i vår studie lyckats väl med att förena CSR-teori med praktik. Informanterna på ledningsnivå framhöll miljöaspekten av CSR medan informanterna på enhetsnivå betonade den sociala aspekten som central.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)