Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

Detta är en Kandidat-uppsats från HLK, Medie- och kommunikationsforskning

Sammanfattning: Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök gjorts att skapa en definition av begreppet, som tillämpas på vårt andra syfte med undersökningen. Det andra syftet är att undersöka om kommunikationen på det utvalda internetforum prisjakt.nu kan liknas vid vår definition av word of mouth. Genom vår undersökning ville vi exemplifiera vad word of mouth är och vilket som är dess användningsområde. Forskningen har därför genomförts genom en litteraturstudie där word of mouth som begrepp har kartlagts och förklarats. Genom litteraturstudien utvecklades sedan en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth. Dessa jämförelser av begreppet gjorde det möjligt för oss att kunna applicera begreppet på det tidigare nämnda utvalda internetforum. När slutdefinitionen fanns tillhanda, utfördes studien på Internetforumet Prisjakt.nu, med inriktning på en produkt som det pratades mycket om på detta Internetforum. Denna produkt valdes strategiskt då vi ansåg att det var väsentligt för undersökningen att produkten ännu inte fanns på marknaden, då tidigare teorier om word of mouths beteende tydde på att frekvensen på kommunikation om produkten var som högst innan produkten släppts. Denna produkt var Apple Iphone, som då ännu inte lanserats i Sverige. Därefter genomfördes studien med vår definition av traditionell och generaliserad word of mouth som teoretisk utgångspunkt, och studien resulterade i att förekomsten var positiv för word of mouth-baserad kommunikation på internetforumet prisjakt.nu. Vår definition av begreppet word of mouth lyder så som följer: “Word of mouth är interpersonell kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om personer, företag, produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation”. Kommunikationen på det undersökta forumet innehåller en hög grad av interpersonell kommunikation, självgenererande ryktesspridning och har en kommersiell karaktär på dess kommunikation, och uppfyller således de tre delar som enligt vår definition behövs för att kalla det en word of mouth-baserad kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)