Läraren och demokratiuppdraget - en kartläggande studie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Fredrik Hansson; [2015-12-08]

Nyckelord: Demokratiuppdraget; demokratisyn; fokusgrupper; lärarens roll;

Sammanfattning: Bakgrund: Den svenska skolan har målen att både förse elever med kunskap men också utbilda dem till ansvarskännande demokratiska medborgare. Målen kallas ofta kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget och tidigare forskning anser att de konkurrerar med varandra om tid och resurser i skolans praktik. Det finns mycket forskning som pekar på hur lärare kan och bör göra för att genomföra sina uppdrag men färre undersökningar om hur lärare faktiskt gör. Där utgör föreliggande studie ett bidrag.Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur blivande samhällslärare tolkar och ämnar arbeta för att genomföra skolans demokratiuppdrag. Studien är en kartläggande fallstudie där jag utifrånsvaren från fokusgruppsintervjuer med blivande samhällslärare samt tidigare forskning diskuterar olika områden och kategorier av tillvägagångssätt vad gäller genomförande av demokratiarbete i skolan. Kategorierna kommer att kunna vara användbara som utgångspunkter i vidare forskning om hur lärare genomför skolans demokratiuppdrag. Studien utgår från frågeställningarna: Hur tolkar blivande samhällslärare demokratiuppdraget? Hur ämnar blivande samhällslärare arbeta för att genomföra demokratiuppdraget?Metod: För att besvara frågeställningarna valde jag att genomföra kvalitativa fokusgruppsintervjuer, då kvalitativa metoder är bra att använda när man intresserar sig för hur människor uppfattar sin värld och omvärld. Materialet utgörs av det transkriberade innehållet från tre fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt tio blivande samhällskunskapslärare. Analysen utgick från en variant av s k grounded theory.Resultat: Studien utmynnar i ett antal kategorier som kan vara intressanta att undersöka i vidare forskning på området: demokratisyner och det flerdimensionella demokratiuppdraget, demokratiska kunskaper och kompetenser, anpassning av undervisning samt elevaktiva arbetssätt och autentiska situationer, vilka i studien kopplas till tidigare forskning för att visa deras relevans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)