Tänk att det behövs lagar för att kvinnor och män ska vara jämställda på arbetsmarknaden, varför är det då fortfarande inte jämställt? - En kvalitativ studie om företags jämställdhetsarbete, vilken funktion det fyller samt om det bidrar till ökad jämställ

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att studera hur regeringens reglering av jämställdhetsplaner såg ut i praktiken samt belysa vilken funktion planerna fyllde för sex stora börsnoterade och välkändaföretag. Det har även undersökts om dessa jämställdhetsplaner kunnat bidra till positivakonsekvenser för en mer jämställd arbetsplats. Undersökningens teoretiska utgångspunkt ärinstitutionell teori samt jämställdhet på arbetsmarknaden utifrån begrepp inomgenusforskning. Insamling av empirisk data har gjorts genom 18 personliga intervjuer, därintervjuerna genomfördes med en chef samt två medarbetare av varje kön. Resultatet av studien visar att uppfattningen av hur väl jämställdhetsarbetet utförs samt om företagen ärjämställda, skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare. Det framkommer även att det finnsen skillnad mellan de kvinnliga respektive manligas uppfattningen av jämställdhetsproblematiken. Utifrån detta dras slutsatsen att det inom de studerade företagen förekommer en typ av löskoppling. Det dras även en slutsats om att regeringens lagkrav inte resulterat i någon avsevärd förändring men i viss mån bidragit till positiva konsekvenser för jämställdheten på en arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)