Undervisning i läsförståelsestrategier – vem gör vad?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur speciallärare och högstadielärareuppfattar samarbetet kring planering, genomförande och uppföljning avundervisning i läsförståelsestrategier och deras samarbete generellt.Teori: Vår teoretiska utgångspunkt är Kjell Granströms teorier om samarbete(2003) och organisation (2006) samt det relationella perspektivet.Metod: Studien är inspirerad av ansatsen fenomenografi och empirin har samlats inmed hjälp av kvalitativa intervjuer med 8 speciallärare och kvalitativa, semi-strukturerade enkäter med 12 högstadielärare, i syfte att få ett bredare underlagmed fler variationer av uppfattningar. I urvalet av speciallärare användes förstett strategiskt bekvämlighetsurval i våra hemkommuner. Det fick först utökasoch sedan kompletteras med ett snöbollsurval, eftersom det första urvalet integav tillräckligt många respondenter. Urvalet av högstadielärare skedde genomsnöbollsurval utifrån vilka högstadielärare som speciallärarna samarbetademed. Den insamlade empirin bearbetades med utgångspunkt i fenomenografinför att finna olika variationer i uppfattningar av fenomenen samarbete, under-visning av läsförståelsestrategier och organisatoriska förutsättningar för samarbete.Resultat: I resultatet framkom endast ett fungerande samarbete kring planering, genom-förande och uppföljning av undervisning i läsförståelsestrategier. Resultatetvisade också att majoriteten av respondenterna uppfattar att de har ett funge-rande samarbete generellt, men att det kan utvecklas. Emellertid visade det sig att det faktiska samarbetet uppfattades på olika sätt av speciallärare och hög-stadielärare. Det får till följd att majoriteten av speciallärarna fastnar i ett kate-goriskt, exkluderande och åtgärdande arbete. De har därmed svårt att upprätt-hålla ett inkluderande och relationellt perspektiv. Det framkom också att de organisatoriska förutsättningarna för samarbete är bristfälliga och behöver förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)