Omedveten intersubjektivitet och individuellt lärande i det senmoderna arbetslivet : En tolkning av en fallbeskrivning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Arbetslivet är just nu i ett stadium där individualitet, medbestämmande och lärande i organisationer eftersöks. Men för att detta skall nås krävs en växelverkan mellan det medvetna och omedvetna. Detta omöjliggörs i och med dagens medvetandecentrering samt det kollektiva omedvetnas makt över individens strävan att finna det personligt omedvetna. Syftet med mitt arbete är att med en uppsättning relevanta begrepp studera det omedvetna i det intersubjektiva och dess inverkan på individens möjlighet till att skapa en växelverkan mellan medvetet och omedvetet i en specifik arbetssituation. Genom ett hermeneutiskt perspektiv utförs studier av det medvetna och omedvetna. En befintlig fallbeskrivning används därtill som empiriunderlag för att konkretisera min tolkning och diskussion. Det som i studien synliggörs är att ett specifikt fall kan visa på en problematik, vilken kan härledas till omedvetna processer. Dessa processer har åskådliggjorts genom skapandet av en begreppsapparat. Utifrån denna har jag således sökt förståelse och förklaring till det kollektiva omedvetnas verkan på de socialisations- och grupprocesser, vilka kunde urskiljas i fallbeskrivningen. Genom min studie har sålunda ny luft getts åt grundantagandet att intersubjektiviteten på en arbetsplats är av största vikt när man talar om kollektivets makt över individen och möjligheten till individualiserat lärande. Mitt arbete kan ses som en väg att genom vissa begrepp förstå och förklara bakomliggande strukturer på en specifik arbetsplats och dess problematik. På detta sätt kan användandet av begreppsapparaten vara intressant att ta i anspråk i vidare forskning kring individens möjlighet att nå individualisering, för att på ett mer allmängiltigt plan förstå sig på de omedvetna processerna i arbetslivet och hur de kan utnyttjas. Sökord: Individ, Kollektiv, Lärande, Arbetsliv, Organisation, Det medvetna, Det personligt omedvetna, Det kollektivt omedvetna, Intersubjektivitet, Djuproller

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)