Hur länder i Europa arbetar för att utveckla en systemarkitektur för e-mobilitet. En jämförande studie mellan Sverige, Frankrike samt Norge.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

Sammanfattning: På grund av klimatförändringar behöver världens länder sluta att tillföra växthusgaser till atmosfären och därmed sluta bränna fossila bränslen. En sektor i samhället som är extremt beroende av just fossila bränslen är transportsektorn, där en lösning för att minska detta beroende kan vara elfordon. I världen är dock andelen elbilar fortfarande väldigt liten och det finns en kunskapsbrist om hur samhället behöver anpassas till en ökande mängd eldrivna fordon. Detta arbetes syfte är att se hur tre europeiska länder: Sverige, Frankrike samt Norge arbetar för transportsektorns omställning mot eldrift samt om framgångsfaktorer kan lokaliseras. Frågor som ställts: • Hur snabbt växer elbilsflottan i Europa? • Hur ser målsättningarna i länderna ut, vilka aktörer är drivande för en omställning samt på vilket sätt arbetar dessa? Kan framgångsfaktorer urskiljas? • Hur ser attityden ut till att äga elbil i länderna? Vad är drivande faktorer till att äga en elbil? Arbetet gjordes i form av en litteraturstudie, där både artiklar, rapporter samt hemsidor användes. Det fastställdes även ett antal analysverktyg för att på ett tydligt sätt kunna jämföra länderna. I resultatet syns en tydlig ökning av elbilsflottan i de tre undersökta länderna. Denna ökning syns tydligast i Norge som även är det land som arbetat för en elektrifiering längst. Det är på 2010-talet som en märkbar ökning av elbilsflottorna skett i de tre länderna. Detta arbete har även tittat på framtidsprognoser för elbilsutvecklingen där elbilsflottorna förespås att öka ordentligt under 2020-talet. I den genomgångna litteraturen var tonen generellt positiv rörande elbilens framtid. Om denna omställning går tillräckligt fort för att bidra till att uppnå miljö- och klimatmålen är dock osäkert. Även hur omställningen skall ske råder det delade meningar om. Norge är landet med de ambitiösaste målsättningarna där det till 2025 finns en vision om att alla nya personbilar och lätta lastbilar ska vara nollutsläppsfordon. Det finns dessutom dokumenterat att för att uppnå målen till 2050 måste bilflottan till huvudsak transformeras till elektriska och vätedrivna fordon. Även Sverige har ett konkret mål om att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn. Sveriges mål är dock teknikneutrala medan Frankrike har några riktade mål för att stödja elbilsutvecklingen. Rörande styrmedel syns att Norge har de hårdaste styrmedlen samt den bredaste paletten för att dels gynna eldrift men även missgynna den konventionella bilen. Detta gör att elbilarna blivit konkurrenskraftiga i inköpspris och dessutom attraktiva att inneha. Sverige har lite liknande styrmedel men inte lika ”stränga” vilket gör exempelvis att prisskillnaden vid inköp fortfarande är för stor, något som även gäller för Frankrike. Överlag var attityden till elbilar positiv men det finns brist på kunskap och en del förutfattade meningar. I de olika länderna finns olika åsikter om vad som är elbilars största nackdelar men sammanfattningsvis var det viktigaste räckvidden och priset. Konsumenter vill generellt inte ge avkall på sin frihet och önskar att elbilar uppfyller minst samma frihet som en fossildriven. Överlag är miljöargumentet långt ifrån det viktigaste vid val av bil. Drivande faktorer för att äga en elbil kan i stället handla om den nya tekniken, i alla fall under introduktionstiden av innovationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)