Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnetsutveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder tillförändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkasnegativt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att växa upp med enförälder med psykisk ohälsa. Metod: En litteraturstudie genomfördes där sökningar gjordes idatabaserna Cinahl och PubMed. Resultaten analyserades utifrån Fribergs granskningsmall.Resultat: Tre teman identifierades, vilka var: (1) bristande socialt stöd, (2) otrygg uppväxt, och(3) ett brett spektrum av känslor. Det visade sig att barnen framförallt ville ha stöd från familj,vänner och hälso- och sjukvårdspersonal samt tillgång till mer information. Tillvaron att växaupp med en psykiskt sjuk förälder kantades av många svåra situationer vilket ledde till attbarnen många gånger fick ta ett stort ansvar och tvingades till anpassningsstrategier. Trots dettaupplever många barn en god relation till sin förälder. Barnen kände även stigma kring föräldernspsykiska ohälsa. De upplevde ett brett spektrum av känslor. En positiv känsla som framkomvar uppskattning och resterande känslor var negativa så som sorg, ensamhet och otillräcklighet.Slutsatser: Barn känner sig åsidosatta och önskar att få ett större stöd och mer information.Barnen får ta ett stort ansvar i hemmet och intar många gånger en föräldraroll. Vidare uppleverbarnen att de behöver anpassa sig till sin psykiskt sjuka förälder. Av alla känslor var sorg denmest förekommande känslan. Det finns brister i vården när det kommer till att identifiera barnsbehov. Därför borde riktlinjer tas fram för att tydliggöra hur vårdpersonal ska möta barnensbehov. Ett sätt att göra detta på är att i större utsträckning bedriva familjecentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)