Patientupplevelse av kommunikation vid afasi efter stroke : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna som kan påverka livet både fysiskt, psykiskt och socialt hos drabbade personer. Ungefär mer än hälften av de som drabbas av stroke får afasi, vilket innebär att personen får svårigheter att kommunicera, läsa och skriva. I vården är effektiv kommunikation mellan vårdpersonal och patienter en förutsättning för att skapa patientsäkerhet och minska lidande. En god kommunikation har även inverkan på bemötandet mellan patienten och vårdpersonal.  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av kommunikation med vårdpersonal vid afasi efter en stroke.  Metod: Litteraturstudie med beskrivande design där tio kvalitativa originalartiklar från PubMed och CINAHL kvalitetsgranskats med SBU:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med en innehållsanalys av författarna.  Resultat: Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal beskrivs med hjälp av två teman och sex kategorier. Resultatet visade att personer med afasi upplever kommunikationen besvärlig och problematisk särskilt i situationer där de blir missförstådda, vilket visade sig i form av ilska, förtvivlan, sorg, uppgivenhet samt känsla av ensamhet. Resultatet beskriver de hinder som personer med afasi stötte på, vilket var svårigheter att initiera och bedriva djupa samtal, skamkänslor på grund av svårigheter gällande läs- och skrivförmåga samt känsla av social isolering. Slutsats: Förutom att afasi upplevs som ett hinder vid kommunikation, visar resultatet att bemötande från omgivningen spelar en stor roll vid kommunikation med den drabbade och att kommunikation underlättas när anhöriga och vårdpersonal visar empati och respekt för personen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)