Yrkesprogram vs högskoleförberedande program : En studie om påverkansfaktorer och grundläggande högskolebehörighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med arbetet var att undersöka hur elever i år 9 har för uppfattning om valet av gymnasieprogram gällande högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vidare ville vi få kunskap om påverkansfaktorer samt om 2011 års reform gällande grundläggande behörighet påverkar elevernas val. Frågeställningarna vi ville få besvarade är hur fördelningen ser ut mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, hur eleverna rangordnar påverkansfaktorer vid valet av yrkesprogram respektive högskoleförberedande program samt hur eleverna tänker kring den grundläggande högskolebehörigheten. För att få svar på våra frågor genomförde vi en kvantitativ studie i form av en webenkät som besvarades av 234 elever i år 9. I vår teoridel har vi lyft tidigare forskning inom detta område samt hur ämnet lyfts i media, av myndigheter och politiska sammanhang. Vi utgick från Gottfredsons teori Theory of circumscription, compromise and self-creation samt Hodkinsson & Sparks teori Careership theory som grundar sig på Bourdieus tankar. Centrala begrepp i arbetet är karriärval, påverkansfaktorer i form av genus, socialt arv samt grundläggande högskolebehörighet. Vårt resultat visar att eleverna i vår studie väljer yrkesprogram i större utsträckning än övriga landet. Studien visar att eleverna väljer program utifrån intresse och att de anser att de inte påverkas av sin omgivning. Vår studie visar också att det finns en relativt god medvetenhet om den grundläggande behörigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)