En kvalitativ studie om enhetschefers arbetssituation inom funktionshinderomsorgen i Finland

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utreda närmare hur enhetschefer inom funktionshinderomsorgen upplever sin arbetssituation och deras upplevelser om hur de kan påverka sitt dagliga arbete.Data samlas i form av enhetschefers berättelser och erfarenheter.Med hjälp av intervjuerna beskrivs deras erfarenheter och upplevelser kring arbetssituationen, samtderas uppfattning kring betydelsen av den dagliga planeringen av arbetet. Det framkommer ofta att verksamheter inte fungerar inom social- och hälsovården och ofta pekar man på enhetschefen som den skyldiga till olika brister och friktioner på arbetsplatsen. Sedan 1900-talet har stora förändringar skett inom den offentliga förvaltningen vilket har lett till att enhetscheferna har fått ett allt större ansvar och en ökad arbetsbörda. Tidigare forskning och olika rapporter påvisar att det är krävande för en enhetschef att arbeta effektivt och samtidigt bibehålla en god hälsa. Därför ser jag i min studie det som relevant och viktigt att undersöka närmare hur enhetscheferna upplever sitt arbete. Resultatet i min studie pekar på att det förekommer en del brister i enhetschefernas arbetssituation. Resultatet visar på att samtliga enhetschefer har svårt att definiera sin roll som enhetschef och känner sig osäkra på vad som ingår i arbetsuppgifterna. Uppgiftsskalan är mycket bred och det framkommer även att  de upplever svårigheter i att avgränsa sitt arbete. De betonar också att arbetsbelastningen är stor och att det råder brister i resurstilldelningen. I samband med intervjuerna framgick det dock att enhetscheferna uppfattade att de delvis kunde påverkasitt upplägg av sitt dagliga arbete, men att oväntade händelser ofta ledde till att de måste omprioritera sin planering av arbetsdagen och påföljande arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis behöver organisationerna göra förändringar, så att arbetsvillkoren för enhetscheferna förbättras och personalpolitiken bättre svarar på rådande situation. Ansvarsområdena är stora och breda och det förekommer tids- och personalbrist i arbete vilket betyder att den sk. service-designen i organisationen behöver utvecklas och förändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)