It hurts so good : Normalitet och avvikelse med fokus på etnicitet och sexualitet i HBOs tv-serie True Blood

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Genusvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur normalitet och avvikelse representeras i HBOs tv-serie True Blood. Fokus ligger på hur etnicitet och sexualitet representeras. Uppsatsen frågeställning är: Hur representeras normalitet och avvikelse, med fokus på etnicitet och sexualitet, i HBOs tv-serie True Blood?  Denna har operationaliserats genom ett egenkomponerat analysschema, innehållandes olika teman som utrönts genom författarens förkunskap om tv-serien och dess handling. Metoden består av ett analysschema som använts genom en semiologisk analys samt Stuart Halls representationsbegrepp. Analysens teoretiska ramverk är Michel Foucaults maktbegrepp och Gayle Rubins sexualitetscirkel. Uppsatsens utgångspunkt är inspirerad av Anna Höglunds tes om att vampyrberättelsen kan ses som ett tidsdokument om oss människor och hur vampyrberättelsen har använts för att skildra vår historia samt samtid. Uppsatsen har även ett sciencefictionperspektiv, vilket innebär i denna uppsats att vampyrkaraktären används för att porträttera samt synliggöra samhällsproblem. Då science fiction traditionellt brukar användas som samhällskritik lämpar sig detta perspektiv väl på vampyrberättelsen och True Blood.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)