CRM- Ett verktyg för värdering av kundkapitalet?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att klargöra den roll CRM kan spela för en materialisering av kundkapitalet samt att fastställa vilken form en eventuell redovisningen av kundkapitalet bör ta. Uppsatsen skrivs utifrån en deduktiv ansats och genomförs med en kvalitativ metod. Materialet till den kvalitativa undersökningen har samlats in genom elva expertintervjuer via mail samt en djupintervju. Gapet mellan marknadsvärde och bokfört värde är ett faktum och i uppsatsen konstateras behovet av att förklara denna diskrepans. Kunderna är rötterna till finanskapitalet och kassaflödet startar därmed i kunderna, det finns därmed ett behov av att redovisa och värdera just kundkapitalet. Kundkapitalet är ingen redovisningsmässig tillgång och bör således inte tas upp i balansräkningen utan presentationen av värderingen bör ske i ett komplement till årsredovisningen. CRM är inget värderingsverktyg, men bidrar emellertid med kunskap och information till värderingen som ökar trovärdigheten i de beräknade värdena. CRM fyller således en funktion i värderingsarbetet av kundkapitalet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)