Shoppa som en ortsbo - En rättsdogmatisk studie om geoblockering på videospelsmarknaden inom EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Förevarande uppsats ämnar till att granska gränserna för när företag på videospelsmarknaden får vidta geoblockerande åtgärder. Fokus ligger på förbudet mot konkurrensbegränsande avtal enligt artikel 101 FEUF samt tillämpningsområdet för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen. Uppsatsen syftar till att dels kartlägga vad som utgör gällande rätt avseende geoblockerande åtgärder, dels att utreda om rådande tillämpningsområde för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordnigen bör utvidgas. Genom användandet av en kartläggande rättsdogmatisk och en EU-rättslig metod når denna uppsats slutsatsen att exklusiva och territoriellt avgränsade licensavtal på videospelsmarknaden är tillåtna enligt artikel 101 FEUF. Den territoriella avgränsningen får dock inte säkerställas genom förpliktelser som medför en absolut territoriell ensamrätt. Innebörden är att tillåtna territoriellt avgränsade licensavtal exempelvis inte får inkludera ett förbud mot passiv försäljning för att säkerställa att gränserna för det territoriellt avgränsade licensavtalet upprätthålls. Något motsvarande förbud för ensidigt utförda geoblockerande åtgärder förekommer inte för företag på videospelsmarknaden som inte har en dominerande ställning på marknaden. Detta beror på att artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen undantar onlinetjänster som primärt tillhandahåller upphovsrättskyddade verk från ett sådant förbud. Den senare delen av framställningens syfte besvaras genom nyttjandet av en kritisk rättsdogmatisk metod. Trots att EU-kommissionen utreder en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för artikel 4.1.b i geoblockeringsförordningen återfinns enbart en begränsad juridisk diskurs, något som denna uppsats problematiserar. Resultatet av denna avslutande del är att en utvidgning av tillämpningsområdet vore motiverat för att bland annat säkerställa en fungerande inre marknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)