Implementing Design Thinking principles for increasing customer centricity in a B2B company : A case study at Mycronic

Detta är en Master-uppsats från KTH/Produktinnovationsteknik

Sammanfattning: Design Thinking (designtänkande) är ett kundfokuserat förhållningssätt som används för att stödja innovation. Sedan starten har designtänkandet utvecklats från ett rättframt sätt att lösa tekniska designproblem till en komplex paraplykonstruktion för innovation och förhållningssättet har genom åren blivit ett allmänt accepterat och målinriktat tillvägagångssätt för effektiv produktutveckling. Flera av de praktiska användningsfallen som finns tillgängliga om designtänkande i forskning hänvisar till ett enskilt fall för att lösa specifika problem eller dess tillämpning i business-tocustomer företag. Syftet med detta examensarbete var att kritiskt undersöka hur designtänkande kunde implementeras i ett business-to-business (B2B)-företag med välutvecklade produktutvecklingsprocesser för att balansera kundfokus med produkt strategi. För att förstå effekterna av designtänkande i sådana företag undersöktes hinder som förhindrar designtänkandets implementering och möjligheterna med att införa det med hjälp av en fallstudie på Mycronic AB-kontoret i Täby, Sverige. Materialet i studien samlades in genom interna och externa kvalitativa intervjuer. Resultaten från intervjuerna användes för att föreslå ett ramverk och ett pilotprogram för att stödja Mycronic att införa principer för designtänkande i sin befintliga PDP. Målet med ramverket är att skapa förutsättningar för ett B2B-företag att anpassa sin produktutvecklingsprocess till designprinciper för att bättre förstå slutkundernas explicita och outtalade behov och behoven hos interna intressenter samt för att öka förmågan att identifiera rätt initiativ i ett tidigt skede av ett projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)